مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
عبدالعزیز ساشادینا در پاسخ به نقد سعید عدالت‌نژاد

اختصاصی مباحثات

اطلاعات ناقد محترم در مورد متدولوژی غربی و رویکرد شرق‌شناسان در مطالعه اسلام و مطالعات مربوط به خاورمیانه، سطحی و خام است. ظاهراً ایشان از میان شرق‌شناسان، فقط ادوارد سعید را خوانده‌اند؛ آن‌هم احیاناً از روی نسخه‌های ترجمه‌شده‌اش. جریان روشنفکر ما در ایران کی قرار است عادت‌ بدش را در خواندن منابع دست دوم و دست سوم کنار بگذارد؟ ادامه