مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دکتر سعدالله زارعی (یادداشت وارده)

آقای منتظری می‌دانسته که محاکم شرعی و امام به‌عنوان حاکم شرع موظف بوده‌اند بر مبنای تشخیص شرعی درباره انطباق افراد مورد اشاره با عنوان بغی عمل می‌کردند؛ که عمل کرده‌اند. آقای منتظری در این‌جا درمقابل محاکم شرعی و امام – به‌عنوان حاکم شرع – ایستاده و در عمل از باغی حمایت کرده و به‌قول امام در کنار آن‌ها قرار گرفته است. ادامه