مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
معرفی کتاب

استفاده از قواعد فقه سیاسی علاوه بر اینکه مکلف – اعم از فرد یا حکومت – را در دست‌یابی مناسب و به موقع به حکم شرعی راهنمایی کرده و راه را بر معضلات بعدی مسدود می‌نماید، می‌تواند چارچوب‌هایی نیز برای فقه سیاسی در راستای همسویی و یکسان‌سازی روابط مردم و حاکمان ایجاد کند. ادامه 

معرفی کتاب

از آن‌جا که انتخابات به‌معنی امروزی در صدر اسلام و زمان معصومان وجود نداشته است، تنها می‌توان از طریق ادله و به روش اجتهاد به مشروعیت یا عدم مشروعیت انتخابات به شکل امروزی پی برد. بر این اساس لازم است مواردی که در عصر معصومان مشارکت سیاسی مردم محسوب می‌شد و آن حضرات بر آن‌ها صحه گذاشته‌اند را بررسی و اصول و قواعد مربوط به آن‌ها را کشف کنیم. ادامه