مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

عباس احمدوند

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ دانشکده الهیات

گزارش نشست علمی

حادثه عاشورا و بازنمایی آن در قالب مراسم و شعائر سوگواری بر امام حسین(ع) در شهرها و نواحی شیعی بود که بسیاری از غربیان را برای نخستین‌بار در مواجهه مستقیم با نمادهای شیعی قرار می‌داد. غربیان پس از آشنایی با این حادثه عملاً به تفاوت‌های بنیادین شیعه و اهل سنت پی بردند و عاشورا را به مثابه نقطه عزیمت توجه خویش به مطالعات شیعی قرار دادند. غربی‌ها نشان دادند، عاشوار در هند یک چیز است، در ایران یک چیز است و در عراق چیز دیگری است. ادامه