مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
معضلات پاسخ به احکام در گفت وگو با مرکز ترویج احکام:

درست است که فقه از دروس اصلی حوزه‌ است، اما به‌نظر می‌رسد ما مجموعه‌ای از قواعد و قوانین را به‌دست طلبه می‌دهیم بدون آموزش کاربرد آن‌ها؛ مثل این است که شما همه‌ی قضایای هندسه یا فیزیک را حل کنید؛ امّا مسئله حل نکرده باشید. از سوی دیگر مدیران مدارس فکر می‌‌کنند چون کتاب احکام فارسی است، هر کسی در هر سطح علمی می‌تواند این کتاب را تدریس کند. ادامه