مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گزارش کرسی نقد

وفاق و همدلی در چشم‌‌انداز و دانش‌‌های مختلف مورد عنایت قرار گرفته است؛ اما در منطق و ادبیات قرآنی، ذیل مفاهیم مهمی چون امت واحده، اخوت، وحدت، مرابطه، مصابره و سلم بیان شده است. برآیند آیات قرآن نشان می‌دهد که این بحث از اساسی‌‌ترین مباحث مورد نظر قرآن کریم است و ظرفیت‌های زیادی برای ثبات جامعه و استمرار حرکت آن دارد. ادامه