مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

محمدکاظم شاه‌آبادی

محمدکاظم (مقداد) شاه‌آبادی

یادداشت وارده

از ویژگی‌های حوزه درس مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی این بود که به اشکالات غیردقیق شاگردان اهمیتی نمی‌داد و اشکالات پرقوت را با اهتمام پاسخ داده، و فضایی را به وجود می‌آورد تا شاگردان ادامه