مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
مصاحبه اختصاصی با سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی فقه

برخی مباحث علمی در قالب فصلنامه‌های علمی پژوهشی نمی‌گنجند؛ بسیاری از حرف‌ها، حالت ایده‌ یا تلنگر دارند و می‌خواهند افق نویی بازکنند؛ این حرف ها ممکن است مستند علمی در حد استاندارد مقالات علمی پژوهشی نداشته باشند؛ اما وقتی می‌خواهیم این بحث‌ها و گفت‌وگوها را ارائه کنیم، می‌گویند مستند علمی ندارد و چارچوب رعایت نشده است. ادامه