مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نگاهی به آراء فیض کاشانی درباره اهل کتاب

مرحوم فیض کاشانی، منش اخلاقی و حرمت نهادن بر دیگری را عصارهٔ آموزه‌های پیامبر و ائمهٔ معصومین می‌دانست. بر اساس همین دیدگاه بود که حکم بر قبولی طاعت غیر شیعیان داده بود و ذبیحهٔ غیر مسلمانان را مباح دانسته بود. ادامه