مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

پرسش: آیا مالیات در نظام اسلامى جایگزین خمس و زکات مى شود؟

پاسخ: مساله مهمّ این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است؛ یعنى کسى که فعّالیّت اقتصادى دارد، از جادّه‌ها استفاده مى‌کند، از امنیّت بهره مى‌گیرد، از رسانه‌هاى جمعى کمک مى‌گیرد و از دیگر امکانات بهره‌مند مى‌گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمى‌شد، یا بهره کمى داشت. بنابراین وظیفه دارد سهمى از هزینه‌هاى کارهاى عمومى دولت، که در انجام امور اقتصادى او موثّر است را بپردازد؛ و این یک امر طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه‌اى براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمى‌گیرد و اگر اضافه بماند، ۸۰ درصد آن مال خود اوست و ۲۰ درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى و حفظ عقاید و ارزش‌ها مى‌گردد؛ که سود آن عائد مردم مى‌شود؛ چون اگر حوزه‌ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا مى‌گردد. بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیاتها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.

منبع: شفقنا