مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آیت الله العظمی شبیری زنجانی:

جایی نداریم که ائمه(ع) مخالفان خود را با دروغ و تهمت از میدان به در کرده باشند. قوام دین به راستی و صدق است و این روایت با مسلمات شرع هم منافات دارد. ادامه