مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

از همان موقعی که رضاخان برای تلسط به ایران به عنوان جمهوری طرح رئیس جمهوری خود را می‌ریخت، در مقام بر آمد از علمای بزرگ به زور و تهدید امضا بگیرد. اما آیت الله صافی با او مخالفت کرد و نه تنها خود از امضا و تأیید رئیس جمهوری رضا خان سرباز زد بلکه علمای بزرگ دیگر همچون آیت الله آقا شیخ محمد سعید و حاج میرزا محمد باقر امامی را نیز به مخالفت برانگیخت. ادامه