مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت میلاد

بسیاری از مردم الگوهای رفتاری حضرت را وارد زندگی خودشان می‌کنند. حتی در خراسان بسیاری به تأسی از امام عمامه‌ای بر سر می‌بستند و اکنون نیز این سیره مرسوم است. ادامه