مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

هدف از برگزاری اجلاس اساتید سطوح عالی و خارج بالندگی و جهت دهی خاص علمی در مقاطع مختلف دروس حوزه عنوان شده است. ادامه