مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

اثر ارزشمند بررسی فقهی مدیریت در روابط زن و شوهر، به دنبال آن است تا بدون پیش‌داوری، تحقیقی مبتنی بر مبانی و روش فقهی، و با نظرداشت همه آرا و احتمالات ارائه نماید. عقد ازدواج، حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر به وجود می‌آورد و آنان را به تأمین برخی نیازهای یکدیگر شرعا متعهد ساخته، مجموعه‌ای از روابط، اهداف و مصالح مشترک را میان آنان پدید می‌آورد که اگر اراده طرفین در پی‌جویی آن، متعارض و ناهمخوان باشد، به اختلال در تحقق اهداف و مصالح مشترک و یا تأمین نیازها و انجام تکالیف و عمل به حقوق متقابل می‌انجامد. ادامه