مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

قتل طلبه همدانی، همچون قتل طلبه مشهدی و پیش از آن قتل طلبه تهرانی در متروی شهر ری، نه نشانه «سقوط اعتبار روحانیت» در انظار مردم است و نه به دلیل معضلات موجود در جامعه سیاسی و روحانیت ایران می‌باشد. … ادامه