مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

تفاوت حکومت اسلامی با سایر حکومت‌ها در التزام به رعایت حقوق انسانی و اسلامی است. به‌نظر می‌رسد در حکومت اسلامی می‌توان سه بعد را برای حقوق ترسیم کرد: حق مردم بر حکومت؛ حق حکومت بر مردم؛ حق مردم بر مردم. ادامه