مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
عیادتی از محقق و نویسنده حوزوی

محقق توانا استاد علی رفیعی علامرودشتی نزدیک به هفت سال است که به‌خاطر عارضه سکته مغزی دوران نقاهت را سپری می کند. روز گذشته تحریریه مباحثات با هدف تقدیر از زحمات و تلاش‌های این استاد ارجمند به عیادت ایشان رفت. ادامه