مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
پرونده پژوهش در حوزه/ ۳

تحقیقات کتابخانه‌ای گروه متولی تدوین سند استاندارد تعریف پژوهش، به این جمع‌بندی رسیده بود که پژوهش یعنی «تلاشی روشمند برای پاسخ به مسأله». ولی همین تعریف وقتی به دانشوران و صاحب‌نظران حوزوی عرضه و نظر آن‌ها در این باره گردآوری شد، نهایتا «مسأله» از تعریف استاندارد پژوهش خارج شد و «فرایند تولید دانش» به عنوان تعریف استاندارد پژوهش به تصویب رسید. ادامه