مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

یکی از شیوه‌های جدید که هنوز ابعاد فاجعه‌بار آن آشکار نشده، نشر مقالات به‌صورت مشترک با دانشجویان است که باعث می‌شود برخی نااستادان بدون آن‌که حتی یک سطر مطلب علمی بنویسند، از مرتبه مربیگری به مقام استاد تمامی برسند. ادامه