مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
معرفی کتاب؛

کتاب شیوه شیوایی، یک متن ادبیاتی و به دنبال عرضه قواعد محض و اطلاعات خام ادبی نیست؛ بلکه متنی آموزشی است و با هدف آموزش به شیوه کارگاهی برای طلاب حوزه علمیه نوشته شده است. مطالب این کتاب در قالب درس‌هایی کوتاه و با آغاز و پایان مشخص، تقسیم‌بندی شده  و در پایان هر درس، تمرین‌هایی در نظر گرفته شده که باید توسط فراگیران انجام شود. ادامه