مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت شانزدهیم سالگرد رحلت آیت الله صائنی؛

مرحوم آقای صائنی، نمونه‌ای از یک حکیم آزاده بود. زندگی ایشان نمونه‌ای از زندگی استادش، مرحوم علامه طباطبایی بود. مرحوم علامه طباطبایی نیز متفرد بود. درست است که در قم زندگی می‌کرد و شاگردان فراوانی داشت، ولی تنهای تنها بود. ادامه