مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
حوزه در مسیر تحول

سرپرست معاونت اداری مالی حوزه‌های علمیه، برنامه‌ها و فعالیت‌های این معاونت را تشریح کرد. ادامه