مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

سال‌هاست که حوزه‌های علمیه نیز به طور جدی پا به میدان دانشنامه‌نگاری گذاشته و در ادامه «موسوعه»نگاری‌هایی که در تاریخ حوزه‌های علمیه مرسوم بوده، نزدیک به دو دهه است که وارد تجربه تازه‌ای شده است. دانشنامه‌های فراوانی در سال‌های اخیر در حوزه‌های علمیه تولید شده و انتشار یافته و بسیاری نیز در مراحل مقدماتی یا نهایی هستند؛ دانشنامه قرآن‌شناسی، دائرةالمعارف فقه اسلامی، و دانشنامه علوم عقلی، برخی از این موارد هستند. ادامه 

‌  ‌

فقه سیاسی، به عنوان منبع تئوریک نظام و تمدن اسلامی، ضرورت جدی بررسی، تجزیه و تحلیل و حتی مهندسی و بازتولید دارد. در وهله اول، برای تبیین بهتر جایگاه فقه سیاسی در جغرافیای علوم اسلامی، باید آن را با فقه مقایسه کرد تا نقاط تمایز و تطابق آن دو نسبت به هم معلوم شود. برای بررسی مفهوم فقه سیاسی، لازم است مفاهیم فقه، سیاست و دیدگاه‌های مختلف درباره فقه سیاسی تبیین شود.
ادامه