مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گفت و گو با دکتر عبدالله نصری

همین که در فهم یک نص نباید فقط به دلالت لفظی و سیاقی توجه کرد و باید به مسایل دیگری نیز توجه داشت، این خودش نکته مهمی است. شهید صدر نقش شخصیتِ مجتهد را در امر اجتهاد به شدت مورد توجه قرار می‌دهد. در نظر شهید صدر، ذهنیت مجتهد دراجتهادش دخالت می‌کند. ادامه