مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
معرفی کتاب؛

این اثر با رویکردی جامعه‌شناختی به مطالعه پدیده انقلاب روی آورده و در پی آن است تا عوامل و شرایط «سیاسی» مؤثر در پیدایش و وقوع انقلاب را مورد بررسی و بازشناسی قرار دهد. ادامه