مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
شهید صدر

مواجهه صدر با فلسفه‌های غربی به‌گونه‌ای پرورده و پُخته بود که محمد شوقی، استاد دانشگاه قاهره از وی می‌پرسید در کدام یک از کالج‌های اروپایی دانش آموخته است؟! ادامه