مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

دوره اختبار و تثبیت حوزه علمیه استان یزد با حضور علما و مسئولان حوزوی این استان آغازشد. ادامه