مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

نشست «کاربرد الگوهای انسان شناسی در مطالعه قرآن کریم» با همت پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود. این نشست با حضور دکتر پاکتچی، دکتر مطیع، دکتر مهروش و … ادامه