مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
چرخی در اسناد قدیمی؛

تصویر زیر، مرحوم آیت الله مرتضی بنی فضل را در کنار خانواده خود نشان می‌دهد. این تصویر در سال ۱۳۷۶ گرفته شده است. ادامه