توسل به متشابهات و متشابه نمودن محکمات برای تحقق لیبرالیسم

اشاره:‌ نوشتار حاضر، برگرفته از  پژوهشی تفصیلی درباره زندگی و اندیشه‌‌ی سیاسی میرزای نائینی است که تدوین آن پایان یافته و در آینده منتشر خواهد شد. با توجه به وفات دکتر داود فیرحی و برخی ابهامات و سؤالاتی که بعضا … ادامه خواندن توسل به متشابهات و متشابه نمودن محکمات برای تحقق لیبرالیسم