مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
ایراد خطبه موعظه آغاز روزه‌ی مسیحیان توسط امام موسی صدر در کلیسای کبوشیین بیروت؛ سال ۱۹۷۵م
→ بازگشت به «تأملی بر مفهوم «گفت‌وگو» در اندیشه و رفتار اجتماعی امام موسی صدر»