مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
سید علی‌رضا حسینی شیرازی مؤلف کتاب «اعتبارسنجی احادیث شیعه» در گفت‌گو با مباحثات:

ذهن‌ها را این‌گونه جهت داده‌ایم که ما چهار نوع حدیث بیش‌تر نداریم و یک نوع آن که حدیث ضعیف است هیچ‌گاه به درد نمی‌‌خورد؛ در حالی که هویت هر دانشی وابسته به چهار چیز است: یکی موضوعش، دیگری مسائلش، سوم پاسخ‌هایش و چهارم مبانی. ادامه