مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
متن کامل بیانات منتشر نشده در سفر به شهر قم؛

مرحوم آقاى قاضى حدود ده سال با مرحوم آسيد مرتضى كشميرى معاشر بوده. آ سيد مرتضى كشميرى از لحاظ مذاق عرفانى بكلى متفاوت است با آقاى قاضى. به نظرم ايشان ميگويد حرام است «فتوحات» دست بگيريد. ظاهراً تا وقتى كه … ادامه