مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
مشاور حوزوی رئیس جمهور بیان کرد:

مقدمه/با توجه به برنامه دولت مبنی بر«حذف ارز ترجیحی» و مسائلی که جامعه با آن مواجه خواهد شد اقناع افکار عمومی توسط دست اندکاران امر بسیار ضروری است. در این بین روحانیت و حوزویان هم بواسطه.ی جایگاه مردمی و رسالتی … ادامه