مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دکتر عبدالوهاب فراتی:

آیا انصراف از مقام مرجعیت در تاریخ مرجعیت شیعه مسبوق به سابقه است یا این اولین پدیده است در تاریخ مرجعیت شیعه؟ در پاسخ اول باید عرض کنم ما در عصر غیبت در باب مرجعیت یا مراجع شاهد سه دسته … ادامه