مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دکتر محمدتقی دشتی رئیس مرکز پژوهشی مبنا:

خوانش و راهکارهای حوزویان برای اعتراض/2

اصل تفکیک اغتشاش از اعتراض یک موضوع عقلی  و منطقی است و هم مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. در این اتفاقاتی اخیر که شاهد بودیم مشخصا تفاوت این دو برای مردم هم آشکار شد. اما بحث اینجا است … ادامه