مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گزارش نشست

کرسی علمی- ترویجی با موضوع  «حوزه علمیه نجف و نظریه دولت» در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. در این نشست دکتر عبدالوهاب فراتی به ارائه بحث پرداخت. متن ذیل، ارائه‌ی دکتر فراتی … ادامه