مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
تأملی در صدور اجازات اجتهاد در عصر حاضر

با گفتاری از استاد رضا مختاری

مقدمه/ چندی پیش در یکی از گروه‌های حوزوی بحث چگونگی اعطای اجازه اجتهاد در عصر فعلی مطرح گردید و در ادامه از جناب استاد رضا مختاری درخواست شد تا باتوجه به اشراف و تخصصی که در خصوص اجازات مختلف از … ادامه