مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
معاون پژوهش حوزه علمیه

معاون پژوهش حوزه علمیه گفت: حوزه تنها مرکز دارای اعتبار در جهان معاصر برای تولید دانش دینی است. ادامه