مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
جمهوری اسلامی ایران؛ آری

تصویر زیر مربوط است به حضور شهید مطهری در رای گیری انتخاب نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸. ادامه