مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت عید وحدت‌بخش قربان

آیت الله خامنه‌ای پیروز شدن در امتحانات سخت الهی را به مثابه عید می‌دانند و عید قربان را نشانگر این رویکرد و واقعه قلمداد می‌کنند. مواضع آیت الله خامنه‌ای جامع میان رویکرد عبادی و سیاسی است. این نحوه نگرش ایشان در مسئله عید قربان نیز نمود یافته است. ادامه