مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
در گفت‌وگو با فهرست‌نگار نمونه کشور عنوان شد:

تاکنون سیصد جلد از آثارم به چاپ رسیده. هشتاد جلد در راستای فهرست‌نگاری است و بقیه تالیف یا تحقیق و تصحیح متون است البته فقط شیعی. ادامه