مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مباحثات رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر
احمد نجمی
 
تحریریه حامد آقاجانی
علی آمری‌راد
سید مرتضی ابطحی
رضا تاران
سید یاسر تقوی
سید هادی طباطبایی
علی اشرف فتحی
مهدی مسائلی
مرتضی معراجی
سید علیرضا موسوی
سید جواد میرخلیلی
 
ارتباط با ما