صاحب امتیاز و مدیرمسئول: احمد نجمی

سردبیر: مرتضی معراجی

اعضای تحریریه (بر اساس حروف الفبا):

حامد آقاجانی

سید مرتضی ابطحی

رضا تاران

حمیدرضا خادمی

مهدی زارعی

سید هادی طباطبایی

علی اشرف فتحی

مهدی مسائلی

سید علیرضا موسوی

سید جواد میرخلیلی

آدرس دفتر:قم/خیابان معلم/کوچه ۱۲/پلاک ۹۶/زنگ پائین

تلفن دفتر:۳۷۸۳۷۸۱۴-۰۲۵