مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت سالگرد رحلت علامه طباطبائی؛

اگر فلسفه سیاسی در صد سال اخیر مصداقی داشته باشد بی‌گمان، مصداقش فلسفه سیاسی علامه طباطبائی است؛ زیرا ایشان یک فیلسوف مسلم است که در سنت فلسفی اسلامی ایرانی می‌فلسفد و هنگامی که موضوعات سیاسی را مورد توجه قرار می‌دهد با روش عقلی فلسفی، موضوعات سیاسی را تحلیل و بررسی می‌کند. ادامه 

سید ضیاء مرتضوی؛ ملاحظاتی در مسئله حفظ نظام

حفظ نظام سیاسی معنای مستقلی در عرض حفظ نظام اجتماعی نیست، بلکه در طول آن است و طریقی برای حفظ نظام عام اجتماعی است و ادله‌ای هم که فقهای ما به عنوان قاعده از آن بحث کرده‌اند، تمام یا دست‌کم عموم آن ادله، ناظر به حفظ نظام معیشت و حفظ همان نظام عام اجتماعی است. ادامه