گزارشی از یک دیدار در سال ۶۵

ایشان در این دیدار به سخن یکی از اساتید خود در قم که از مبارزه دست شسته بود اشاره کردند که باور داشت: «مبارزه‌ی شما انقلابیون با شاه موجب لجبازی او و سوق‌دادن جامعه به سمت فساد و فحشا شده است؛ اگر شما مبارزه نمی‌کردید و با او درنمی‌افتادید، احترام‌تان را نگه می‌داشت»!