اگر‌چه نظریه معنویت با رویکرد به نقش دین اتخاذ می‌شود، اما متمایز با آن تعریف می‌شود و چون معنویت مورد نظر، همراه با عقلانیت تلقی شده و عقلانیت مغایر با دین تعریف شده، معنویت نیز در تقابل و تضاد با دین سنتی دانسته شده است؛ بنابراین نظریه مذکور بر آن است که انسان برای حل مشکل اساسی خود و دست‌یابی به زندگی اصیل و آرمانی باید به معنویت فارغ از دین روی آورد. ⬿