مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گزارش نشست علمی

این در شأن یک حوزه‌ی مستقل نیست که برخی از اساتید مبرز حوزه، وقتی به مباحث حاکمیتی می‌رسند، به آن مباحث نمی‌پردازند چون نظری غیر از نظر رسمی ادامه