مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آیت‌الله سیدکمال حیدری

حوزویان و مسئولین حوزه باید متوجه باشند که نظریات ایشان در میان قشرهایی که دنبال اینگونه سخنان برای ایجاد فضای تبلیغاتی برای اهداف خود هستند، اثری سوء گذاشته و می‌گذارد ادامه