مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
تصویر پیش خوان:خبرگزاری رسا
نگاهی به وضعیت آموزش حوزه های عملیه در ایام کرونا

اشاره مدارس علمیه شهر قم، این روزها جنب و جوش سال گذشته را ندارد. بعضی از این مدارس به طور کامل تعطیل هستند و بیشترشان اگر چه باز هستند ولی حضور طلاب در آنها مثل سال گذشته نیست. وضعیت دیگر … ادامه